Všeobecné podmienky na kúpu spotrebiča v ponuke internetových stránok www.cvicte.sk

spoločnosti Whirlpool Slovakia spol. s r.o.


§ 1 Úvodné ustanovenia

(1) Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej iba „VOP“) na kúpu spotrebiča v ponuke internetových stránok www.cvicte.sk vydáva spoločnosť Whirlpool Slovakia spol. s r.o., so sídlom, Galvaniho 17/C, 820 09 Bratislava. IČO: 35796570, IČ DPH: SK2020257679 zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, odd. Sro. vložka č. 22533/B (ďalej len „Spoločnosť“).

(2) Internetový portál www.cvicte.sk je verejne dostupný a tovar môžu zakúpiť návštevníci portálu.

(3) Definície pojmov pre účely VOP:

  • a) tovarom alebo spotrebičom sa rozumejú výrobky značky Whirlpool a Bauknecht ponúkané na portáli www.cvicte.sk
  • b) predávajúcim je Spoločnosť;
  • c) kupujúcim je Oprávnená osoba po uzatvorení kúpnej zmluvy/zaslaním objednávky;
  • d) kúpnou cenou je cena výrobku spolu s poplatkom pre ekologické spracovanie elektroodpadu, dane z pridanej hodnoty a prípadné ďalšie platby stanovené právnymi predpismi;

(4) Kontakt:

  • a) e-mail: whirlpool.sk@whirlpool.com
  • b) poštová adresa: Whirlpool Slovakia, spol. s r.o., Galvaniho 17/C, P.O.Box 29, 820 09 Bratislava
  • c) telefón: +421 5810 4401

(5) Orgán dozoru a dohľadu, ktorému činnosť Spoločnosti podlieha:

  • Slovenská obchodná inšpekcia (SOI)
  • Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, Prievozská 31, P.O.Box 5, 820 07 Bratislava 27

§ 2 Objednávka

(1) Na internetových stránkach www.cvicte.sk je vytvorený formulár – objednávka – obsahujúci údaje nutné pre identifikáciu Oprávnenej osoby a identifikáciu objednávaného výrobku, cena výrobku. Do okamihu odoslania objednávky má právo objednávateľ meniť svoju voľbu alebo voľbu úplne zrušiť a objednanie tovaru neuskutočniť.

(2) Vyplnením objednávky a jej odoslaním Spoločnosti dochádza k návrhu na uzavretie kúpnej zmluvy zo strany objednávajúceho.

(3) Po doručení objednávky Spoločnosť overí, či objednávku vykonala Oprávnená osoba uvedená v objednávke. Spoločnosť zašle objednávateľovi o doručení objednávky potvrdenie e-mailovou správou.

(4) Objednaný tovar bude dodaný Oprávnenej osobe prostredníctvom zmluvného dopravcu na adresu uvedenú v objednávke ako adresa. Termín dodania bude kupujúcemu oznámený telefonicky alebo e-mailom. Spoločnosť si vyhradzuje právo predĺžiť dodaciu lehotu v prípade, že tovar nebude na sklade, o predĺžení dodacej doby bude kupujúci oboznámený e-mailom.

(5) Spoločnosť má právo obmedziť počet objednávaných výrobkov celkovo alebo podľa jednotlivých typov (druhov). O tom bude Oprávnená osoba v rámci procesu objednávania informovaná.

§ 3 Kúpna cena

(1) Kúpne ceny výrobkov sú vždy uvádzané s platnou výškou dane z pridanej hodnoty, poplatkom za ekologické spracovanie elektroodpadu a prípadne ďalšími platbami stanovenými právnymi predpismi. U každého ponúkaného výrobku je vždy uvádzaná konečná kúpna cena pre Oprávnenú osobu. Takto označená kúpna cena je záväzná a u daného konkrétneho výrobku platí do zmeny ceny Spoločnosti.

(2) Pre objednávky zaslané Oprávnenou osobou do dňa zmeny kúpnej ceny výrobku sa použije pôvodná kúpna cena. Pre objednávky vykonané po zmene kúpnej ceny výrobku sa použijú nové kúpne ceny.

§ 4 Kúpna zmluva

(1) Kúpna zmluva je zmluvou uzatvorenou podľa ustanovení § 558a nasl. Občianského zákonníka.

(2) Na základe kúpnej zmluvy predávajúci vystaví predfaktúru na objednaný tovar.

(3) Spoločnosť je povinná kupujúcemu objednaný tovar odovzdať a kupujúci je povinný ho prevziať a zaplatiť zaň kúpnu cenu.

(4) Zmluvný vzťah medzi kupujúcim a Spoločnosťou vzniká uzatvorením písomnej kúpnej zmluvy, ktorá nadobúda účinnosť prijatím (akceptáciou) objednávky.

(5) Vlastníctvo tovaru a prípadné spôsobené škody na tovare prechádzajú na kupujúceho prevzatím tovaru na dohodnutom mieste.

(6) Kúpna zmluva je po svojom uzatvorení Spoločnosťou archivovaná v elektronickej forme iba pre vnútornú potrebu Spoločnosti. Kúpna zmluva je uzatváraná v slovenskom jazyku.

§ 5 Odstúpenie od kúpnej zmluvy

(1) Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 pracovných dní odo dňa prevzatia výrobku. Vrátený výrobok musí byť v pôvodnom neporušenom obale.

(2) Predávajúci môže odstúpiť od zmluvy do 90 dní odo dňa doručenia objednávky, a to v prípade, že výrobok nie je dlhodobo na sklade alebo jeho výroba už bola ukončená.

(3) Odstúpenie od zmluvy musí byť vykonané písomne a doručené druhej strane.

§ 6 Dodanie tovaru

(1) Tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom zmluvného dopravcu Spoločnosti.

(2) Náklady na dodanie tovaru sú zahrnuté v cene výrobku. Náklady na komunikáciu medzi stranami nesie každá zo strán samostatne.

§ 7 Odovzdanie a prevzatie tovaru pri dodaní prostredníctvom dopravcu

1) Ak nie je dohodnuté inak, tovar bude kupujúcemu dodaný prostredníctvom dopravcu na adresu uvedenú kupujúcim v dohodnutý deň.

(2) Kupujúci je povinný zabezpečiť prevzatie tovaru na uvedenom mieste v uvedenom čase. Ak nebude kupujúci preberať tovar osobne, je povinný vybaviť svojho zástupcu písomnou plnou mocou, ktorou sa preukáže dopravcovi.

(3) Prevzatie výrobkov bude potvrdené podpisom na dodacom liste s uvedením mena, priezviska a číslom občianskeho preukazu. V prípade povereného zástupcu aj priloženou plnou mocou.

(4) Originál výtlačku dodacieho listu a dve kópie si ponechá dopravca, jedna kópia ostáva preberajúcemu.

(5) Pracovník dopravcu dopraví výrobky pred prvé uzamykateľné dvere.

(6) S výrobkami je dodávaný návod na použitie a záručný list. U vstavaných spotrebičov aj schéma/návod pre zabudovanie. Záručný list sa dodáva nepotvrdený. Potvrdenie záručného listu predajcom nie je podmienkou, pri uplatnení záruky sa zákazník preukáže servisnému pracovníkovi potvrdením o zakúpení spotrebiča (faktúrou a dodacím listom).

(7) Spolu s dodaným tovarom alebo bez zbytočného odkladu po dodaní tovaru zašle predávajúci kupujúcemu riadny daňový doklad (faktúru).

§ 8 Inštalácia spotrebičov

(1) Inštaláciu spotrebičov si zabezpečuje kupujúci sám. Zapojenie elektrických varných dosiek a rúr môže kupujúci zveriť odbornému servisnému technikovi, ktorý vlastní oprávnenie pre zapájanie Výhradných technických zariadení alebo si túto službu môže objednať v sieti servisných gestorov Spoločnosti, kontakt na servisné stredisko v blízkosti bydliska kupujúci získa na Linke zákazníka 0850 003 007. Inštalácia spotrebičov je platená služba a nie je súčasťou objednávky/dodávky tovaru.

(2) Spoločnosť neberie na zodpovednosť za škody spôsobené neodbornou inštaláciou a zapojením spotrebičov.

§ 9 Platby

(1) Spoločnosť vystavuje predfaktúru a kupujúci je povinný ju uhradiť. Pokiaľ nebude kúpna cena pripísaná na účet Spoločnosti do 15 dní od dňa odoslania predfaktúry kupujúcemu, kúpna zmluva sa v posledný deň stanovenej lehoty zruší.

(2) Pri platbe je kupujúci povinný uviesť variabilný symbol, ktorým je číslo predfaktúry. Bez uvedenia variabilného symbolu alebo uvedením nesprávneho variablného symbolu nebude platba priradená a identifikovaná. Pokiaľ platba nebude vykonaná správne, Spoločnosť má za to, že platba nebola vykonaná na účet Spoločnosti.

(3) Po zaplatené predfaktúty a pripísaní platby na účet Spoločnosti zašle Spoločnosť kupujúcemu tovar spolu s riadnym daňovým dokladom (faktúrou).

(4) Daňový doklad môže byť Spoločnosťou zaslaný aj v elektronickej podobe.

§ 10 Záruka za kvalitu, záručný a pozáručný servis

(1) Predávajúci poskytuje na výrobky záruku v trvaní dvoch rokov odo dňa prevzatia výrobkov kupujúcim alebo jeho povereným zástupcom.

(2) Výrobky môže kupujúci reklamovať v značkovom servise Spoločnosti, kontakt na servisné stredisko v mieste bydliska kupujúci získa na Linke zákazníka 0850 003 007 alebo na web stránkach Spoločnosti www.whirlpool.sk.

(3) Pri uplatnení reklamácie je kupujúci povinný predložiť dodací list spolu s daňovým dokladom (faktúrou), inak bude reklamácia zamietnutá.

(4) Reklamácia výrobkov bude zamietnutá v prípade nedodržania podmienok inštalácia a zapojenia výrobkov, uvedených v Záručných podmienkach, ktoré sú publikované v servisnej knižke a tiež na web stránkach Spoločnosti www.whirlpool.sk.

(5) Záručný i pozáručný servis vykonáva značkový servis Spoločnosti, kontakt na servisné stredisko v mieste bydliska kupujúci získa na Linke zákazníka 0850 003 007 alebo na na web stránkach Spoločnosti www.whirlpool.sk.

(6) Kupujúci môže uzatvoriť zmluvu na predĺženie záruky s programom Infiniti. Bližšie informácie o programe Infiniti kupujúci získa v záručnej knižke alebo na web stránkach Spoločnosti www.whirlpool.sk.

§ 11 Zodpovednosť za škodu

(1) Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za škodu, ktorú mu spôsobil svojim konaním v súvislosti s dodaním výrobku.

(2) Predávajúci zodpovedá kupujúcemu podľa príslušných právnych predpisov za škodu spôsobenú chybou výrobku.

§ 12 Súhlas Oprávnenej osoby

(1) Oprávnená osoba svojim zaevidovaním u Spoločnosti súhlasí so spracovaním ňou uvádzaných osobných údajov pre účely plnenia zmlúv a pre ponuku nového tovaru a služieb. Pokiaľ Oprávnená osoba písomne oznámi Spoločnosti, že nesúhlasí so spracovávaním svojich osobných údajov pre ponuku nového tovaru a služieb, Spoločnosť nebude údaje pre tieto účely využívať.

(2) Oprávnená osoba svojim zaevidovaním u Spoločnosti dáva súhlas pre využívanie svojho elektronického kontaktu pre zasielanie informácií a oznamov o nových výrobkoch či službách ponúkaných Spoločnosťou. Svoj súhlas so zasielaním informácií a oznamov o nových výrobkoch a službách ponúkaných Spoločnosťou môže kedykoľvek bezplatne odvolať odoslaním správy na e-mailovou adresu uvedenú v týchto podmienkach.

§ 13 Záverečné ustanovenie

(1) Prípadné otázky je možné zasielať na kontakty uvedené hore.

(2) Na zaradenie osoby medzi Oprávnené osoby nie je právny nárok. Spoločnosť môže kedykoľvek akejkoľvek osobe odobrať postavenie Oprávnenej osoby.

(3) Spoločnosť sa pri svojom poskytovaní služieb riadi pravidlami poctivého obchodného styku, slušným správaním a dobrými mravmi.

(4) Právne vzťahy medzi Objednávateľom a Spoločnosťou sa riadia slovenským právnym poriadkom.

(5) V rámci kúpnej zmluvy strany súhlasia, že prípadné spory budú riešiť dohodou. Ak sa nepodarí dosiahnuť dohodu, predložia strany alebo niektorý z nich spor príslušnému súdu.

(6) Všetky výrobky dodávané predávajúcim spĺňajú slovenské právne, technické i ekologické normy.

(7) Oprávnená osoba/kupujúci tým, že hoci elektronickou formou odsúhlasí tieto Všeobecné obchodné podmienky a zaregistruje sa príslušným spôsobom u Spoločnosti, vyjadruje jednoznačnú vôľu byť týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami v celom rozsahu viazaný.

(8) Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom vydania Spoločnosťou. Zmeny Všeobecných obchodných podmienok nadobúdajú platnosť a účinnosť ich zverejnením na internetových stránkach Spoločnosti.

 
Desiatujete každý deň?
Áno, desiata je dôležitá.
Ako kedy, teda podľa toho, či mám čas.
Nie, nikdy na to nemám čas.

Celkom hlasovalo: 1918
Archív ankiet

Odber newsletterov
Tip pre redakciu
Poslať článok

Poslať článok môže len registrovaný užívateľ.